Last edited by Faujar
Monday, May 18, 2020 | History

2 edition of Status cyfreithiol yr iaith Gymraeg. found in the catalog.

Status cyfreithiol yr iaith Gymraeg.

Great Britain. Welsh Office.

Status cyfreithiol yr iaith Gymraeg.

by Great Britain. Welsh Office.

  • 234 Want to read
  • 25 Currently reading

Published by H.M.S.O. in London .
Written in English


ID Numbers
Open LibraryOL21225268M

  The NOOK Book (eBook) of the Cymru'r Gyfraith: Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol by R. Gwynedd Parry at Barnes & Noble. FREE Shipping on $35 or more! Due to COVID, orders may be delayed. Iaith Cyfiawnder Statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg a'i defnydd o fewn y gyfundrefn gyfreithiol. Sarhad y Deddfau Uno Deddf Llysoedd Cymru Book Edition: 1st. A pioneering work discussing the status and language rights of Welsh speakers - the first ever book to place the Welsh language in an international and European legal context. Gwneir hyn drwy bwysleisio arwyddocâd cyfreithiol datganiad fod yr iaith yn iaith genedlaethol. Ar hyn o bryd, gellid diystyru nifer o ganllawiau Ewropeaidd, gan nad.

The Welsh Language Society (Welsh: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, often abbreviated to Cymdeithas or Cymdeithas yr Iaith) is a direct action pressure group in Wales campaigning for the right of Welsh people to use the Welsh language in every aspect of their lives. The current Chairperson of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg is Osian Rhys. O ganlyniad, mae Cofrestrfa Tir EM wedi paratoi Cynllun iaith Gymraeg o dan adran 21(3) y ddeddf a chafodd ei gymeradwyo’n llawn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym Mawrth Cymeradwywyd yr ail.

Iaith i edrych ar adfywio cymunedol yn ogystal â sicrhau statws y Gymraeg fel iaith naturiol y gymuned. Mae‟r Gymdeithas wedi bod yn galw am fesur iaith sy‟n cynnwys y tri peth hyn: statws swyddogol i‟r iaith Gymraeg, hawliau statudol i bobl Cymru i‟r iaith Gymraeg, a Chomisiynydd Iaith annibynnol a fydd â‟r grym i reoleiddio‟r mesur. Taith yr Iaith Gwyneth Glyn sy¿n dilyn taith yr iaith Gymraeg o¿i gwreiddiau yn Rwsia hyd at ei geni. Gwyneth Glyn charts the history of the Welsh language in this archive series.


Share this book
You might also like
Parliamo Italiano, Second Edition And Workbook And Laboratory Manual

Parliamo Italiano, Second Edition And Workbook And Laboratory Manual

Hans Grohs

Hans Grohs

Flood peak runoff and associated precipitation in selected drainage basins in the United States.

Flood peak runoff and associated precipitation in selected drainage basins in the United States.

affirmation exposition of American civil religion

affirmation exposition of American civil religion

Infant topic planner ages 5-7

Infant topic planner ages 5-7

C501: Chemical instrumentation

C501: Chemical instrumentation

Meeting of minds, a way to peace through mediation

Meeting of minds, a way to peace through mediation

Main aspects of economic policy in Norway since the war.

Main aspects of economic policy in Norway since the war.

The 2000 Import and Export Market for Wool and Other Animal Hair Excluding Wool Tops in Tunisia (World Trade Report)

The 2000 Import and Export Market for Wool and Other Animal Hair Excluding Wool Tops in Tunisia (World Trade Report)

warrior lives

warrior lives

Your home and mine

Your home and mine

Larousse encyclopedia of Byzantine and medieval art

Larousse encyclopedia of Byzantine and medieval art

Cabells Directory of Publishing Opportunities in Psychology and Psychiatry

Cabells Directory of Publishing Opportunities in Psychology and Psychiatry

Delacroix.

Delacroix.

Samuel Austin Moffett

Samuel Austin Moffett

impact of psychiatric disorders on labor market outcomes

impact of psychiatric disorders on labor market outcomes

Status cyfreithiol yr iaith Gymraeg by Great Britain. Welsh Office. Download PDF EPUB FB2

Datblygiad yr Status cyfreithiol yr iaith Gymraeg. book Gymraeg book. Read reviews from world’s largest community for readers.4/5(3). Cardiff: Network for the Promotion of Linguistic Yr iaith book.

Goblygiadau newid ym mhroffil oedran siaradwyr Cymraeg. Welsh is a Brythonic language belonging to the branch of Celtic spoken over most of Britain from prehistoric times until the Saxon invasions c CE. Y Gymraeg Gwybodaeth ystadegol am sgiliau Cymraeg pobl yng Nghymru a’u defnydd o’r iaith.

Y Cyfrifiad yw’r ffynhonnell wybodaeth allweddol am nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ac Arolwg Cenedlaethol Cymru yn casglu gwybodaeth yn fwy rheolaidd am allu ymatebwyr i siarad Cymraeg. Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) Welsh Language (Wales) Measure KEITH BUSH CF / QC Llywydd Tribiwnlys y Gymraeg President of the Welsh Language Tribunal 1.

Statws cyfreithiol y Gymraeg Legal status of Welsh Laws in Wales Act ZAlso be it enacted by the Authority aforesaid, (1) that all Justices, Comissioners, Sheriffs, Coroners.

Deddf yr Iaith Gymraeg Page Content Mae Ddeddf yr Iaith Gymraeg yn sefydlu (cyn belled ag y bo’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol) yr egwyddor (wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru) y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ‘ar y.

Protest yn erbyn arwydd uniaith Saesneg gorsaf trenau Caerdydd. 25/07/ - Mae mudiad iaith wedi gwrthdystio y tu allan i orsaf drenau Heol y Frenhines, Caerdydd heddiw i fynnu bod Network Rail yn newid prif arwydd yr orsaf sy’n uniaith Saesneg ar hyn o bryd.

Bwrdd yr Iaith Gymraeg Mae Mesur y Gymraeg (Cymru)wedi diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn trosglwyddo ei swyddogaethau i rôl newydd, sef Comisiynydd rôl yw'r sicrhau gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd a chynghori’r Llywodraeth, ac eraill, ynglynˆ â nifer helaeth o faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

Yn sgil diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg, bydd gan Lywodraeth Cymru rôl ganolog a phwysig iawn i hybu’r defnydd o’r Gymraeg. Byddaf am weithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys yr Urdd, y mentrau iaith, awdurdodau lleol ac eraill, a fydd yn gallu cyfrannu at y gwaith sydd o’n blaenau.

DIDDYMU BWRDD YR IAITH GYMRAEG: DARPARIAETH ARALL. Staff y Bwrdd. Eiddo, hawliau a rhwymedigaethau'r Bwrdd. Addasu Deddf mewn perthynas a swyddogaethau a drosglwyddir i Weinidogion Cymru. Cyfeiriadau at y Bwrdd.

Parhad achosion cyfreithiol, dilysrwydd gweithredoedd etc. “Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu’n briodol” Mae adolygiad annibynnol oedd yn ymchwilio i gŵyn yn erbyn Comisiynydd y Gymraeg wedi dod i’r casgliad fod y Comisiynydd, Aled Roberts, yn gweithredu o fewn y gyfraith, gan ddilyn Polisi Gorfodi y sefydliad.

Mwy; Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn torri safonau’r iaith Mae Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, wedi. Remember, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg is a community of people, that means you.

Together we can lead the way to ensure a future for the Welsh language. Contact us for more information on our campaigns, and how you can be part of Cymdeithas yr Iaith. Join the revolution. / [email protected] Mae hi'n union 50 mlynedd ers i Saunders Lewis draddodi ei araith enwog, Tynged yr Iaith.

Roedd yr araith yn galw am ddulliau chwyldroadol i achub a diogelu'r Gymraeg. Yn ddiweddarach, ym mis Awst. Mae bron i chwarter y bobl yng Nghymru’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith. Mae gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru hefyd, sy’n golygu y dylai mudiadau cyhoeddus roi gwybodaeth yn Gymraeg a darparu gwasanaethau yng Gymraeg, yn ogystal â Saesneg.

Yn benodol, mae gennych yr hawl i ddefnyddio’r iaith Gymraeg mewn llys. Gwefan am yr iaith Gymraeg. Hanes yr iaith, adnoddau Cymraeg sydd ar y we a sut i fynd ati i ddysgu'r iaith.

This is a website about the Welsh language, its history and how it's used today. Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar y PlayStore ac APKPure ar gyfer ffonau Android a bydd ar gael ar yr App Store ar gyfer iOS cyn bo hir. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu Ok Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

Y Gofyniad Cyfreithiol Mae Adran 22(1) o Ddeddf yr Iaith Gymraeg yn darparu fel hyn: Mewn unrhyw achos cyfreithiol yng Nghymru gall yr iaith Gymraeg gael ei siarad gan unrhyw barti, tyst neu berson arall sy’n dymuno ei defnyddio, yn amodol ar adegau pan fydd yr achos yn cael ei gynnal mewn llys nad yw’n Llys Ynadon bod rhybuddFile Size: 46KB.

Darlith radio gan Saunders Lewis a ddarlledwyd gan y BBC yn oedd Tynged yr Iaith, ac un o'r darllediadau pwysicaf yn hanes Cymru. Arweiniodd at ymdeimlad cryfach o falchder yn yr iaith Gymraeg, ac anogodd lawer o bobl i gymryd cyfrifoldeb dros adfywio'r defnydd ohoni.

Yma yw'r cyfieithiad ochr-gan-ochr o'i : Saunders Lewis. Following press reports that the UK Government is threatening the licence fee, campaigners have claimed that the devolution of broadcasting powers to Wales is essential in order to defend and strengthen public service broadcasting. Y Weinyddiaeth Cyfiawnder Cynllun Iaith Gymraeg Introduction Cyflwyniad However, as a Crown Body, MoJ will continue to implement a Welsh Language Scheme, revising our existing Scheme in order to strengthen it.

The Scheme also recognises the official status of the Welsh language as enshrined by the Measure. bynnag, fel Corff y Goron, bydd yFile Size: 2MB. Saunders Lewis – cafodd ei araith radio ym mis Chwefror Tynged yr Iaith effaith ysgytwol, gan ysgogi ymgyrchu dros y Gymraeg mewn llawer maes.

Yr araith hon oedd ysgogiad uniongyrchol ffurfio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (ail) Adfer; Cymuned; Statws swyddogol.

Fel ag y soniwyd eisoes collodd y Gymraeg ei. CY Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era.

LAA Cyfraith Hywel.ogystal, rydym yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg yn yr economi ddigidol. Y Gymraeg a’r economi oedd un o brif themâu Bwrw Mlaen yn sgil ymrwymiad ym Maes Strategol 3 (Y Gymuned) Iaith fyw: iaith byw, sef strategaeth y Gymraeg ar gyfer i roi sylw i’r cysylltiadau rhwng y Gymraeg File Size: KB.Yr Iaith Gymraeg.

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg Mae'r ddeddfwriaeth yn nodi: Mae gan y Gymraeg statws cyfartal cyfreithiol â'r Saesneg ac ni ddylid ei drin yn llai ffafriol; Nid oes angen i gyrff cyhoeddus ddatblygu na gweithredu Cynlluniau Iaith Gymraeg.